Sellel leheküljel kirjeldatakse tingimusi, millega reguleeritakse veebilehe (edaspidi: veebileht) kasutamist. Kui soovite seda veebilehte kasutada, lugege need tingimused tähelepanelikult läbi. Kuna tingimustesse võidakse ilma eelneva etteteatamiseta teha aeg-ajalt muudatusi, soovitame need regulaarselt üle vaadata.

 1. Intellektuaalne omand
 2. Teabe iseloom
 3. Viitamine muudele veebilehtedele
 4. Isikuandmed
 5. Küpsiste kasutamine
 6. Piiratud vastutus
 7. Veebilehe kättesaadavus
 8. Tooteinfo
 9. Õigusnormid
 10. Tingimused
 11. Õigused fotodele ja videotele

1. Intellektuaalne omand

Veebileht kuulub kontserni Sanofi Group kuuluvale äriühingule Sanofi-aventis Estonia OÜ(edaspidi: äriühing), kes on ka veebilehe haldaja. Veebilehe http://www.kohtkinni.ee laotus ja kõik selle komponendid, sealhulgas veebilehel kuvatavad kaubamärgid, logod ja domeeninimed, on kaitstud kehtivate intellektuaalse omandi kaitset käsitlevate õigusaktidega ning kuuluvad äriühingule, Prantsusmaal asuvale emaettevõtjale Sanofi, RCS Paris B 395 030 84454, rue La Boétie, TSA 90050, 75802 Paris Cedex 08, France, või tuleb nende kasutamiseks taotleda kolmandate isikute luba.

Veebilehe komponentide osaline või täielik kopeerimine, taastootmine, muutmine, redigeerimine, allalaadimine, omaduste muutmine või levitamine mis tahes viisil ja andmekandjal on keelatud ilma äriühingu asjakohase kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud massimeedia tarbeks tingimusel, et peetakse kinni intellektuaalse omandi õigustest ja muudest siin nimetatud omandiõigustest. Kopeerimine on lubatud vaid isiklikuks ja mittekommertslikuks kasutamiseks kasutaja enda arvutis.

Kõikidel veebilehe täielikust või osalisest sisust tehtud volitatud koopiatel peab olema järgmine teade: "AUTORIÕIGUS 2018 - Sanofi-aventis Estonia OÜ - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD".

Volitatud kasutamise korral ei ole lubatud veebilehe osa moodustavate või veebilehel avaldatud materjalide omadusi muuta, neid ühelgi moel redigeerida ega ümber korraldada.

Intellektuaalse omandi õiguste rikkumise korral jätavad äriühing ja selle tütarettevõtjad endale õiguse võtta asjakohased õigusmeetmed.

2. Teabe iseloom

Veebilehel on esitatud tooteinfo ravimite Guttalax®.

Veebilehel avaldatud teavet, eelkõige finantsteavet, ei tule käsitleda kui üleskutset investeerimiseks. Ühelgi juhul ei tuleks seda tõlgendada kui potentsiaalset või avalikku pakkumist, samuti ei tähenda see üleskutset esitada tellimust, osta või vahetada aktsiaid või muid väärtpabereid äriühingult ja/või selle tütarettevõtjatelt. Äriühing juhib teie tähelepanu asjaolule, et veebilehel avaldatavat finantsteavet ajakohastatakse regulaarselt (kui teave on avaldatud internetis).

Veebilehel võidakse esitada asjakohase valdkonna ekspertide arvamusi veebilehe sisu puudutavatel teemadel või väljavõtteid meedias avaldatud artiklitest. Selline teave esindab eranditult konsulteeritud eksperdi või meediaväljaande arvamust ega pruugi tingimata ühtida äriühingu ega Sanofi kontserni arvamusega. Nimetatud eksperdid ei ole äriühingu ega Sanofi kontserni töötajad ega saa oma arvamuse veebilehel avaldamise eest äriühingult mingeid hüvesid. Äriühing ei vastuta nimetatud teabe ja arvamuste õigsuse ega täielikkuse eest.

Veebilehel võidakse avaldada ka teavet tervise, füüsilise seisundi, meditsiini kui valdkonna ja arstiabi kohta, mis kehtib vaid inimestele. See teave on avaldatud veebilehel vaid teavitamise eesmärgil ning see ei asenda teie arsti või apteekri soovitusi. Teavet ei tohi mingil juhul kasutada diagnoosi panemiseks, haiguse või füüsilise probleemi tekkepõhjuste kindlakstegemiseks ega veebilehel tutvustatud ravimite määramiseks. Veebileht ei ole mõeldud terviseprobleemide, kõrvaltoimete või toodete kohta kaebuste esitamiseks ega Sanofi toodete kohta tehniliste või meditsiiniliste küsimuste esitamiseks. Kõikidel juhtudel tuleb teil pöörduda oma arsti või apteekri poole.

3. Viitamine muudele veebilehtedele

Äriühingu või Sanofi kontserni vastutus ei laiene kolmandate isikute veebilehtedele, millele on võimalik juurde pääseda veebilehe kaudu. Meil puuduvad võimalused kontrollida kolmandate isikute veebilehtede sisu, mis ei ole ühelgi moel seotud äriühinguga. Lisaks ei tähenda veebilehel olev link kolmanda isiku materjalidele mingil juhul seda, et äriühing kiidab selle materjali sisu ja sellest tuleneda võiva kasu heaks.

Kasutaja vastutab ise veebilehe kaudu levida võivate arvutiviiruste või muu pahavara tõkestamiseks võetavate meetmete eest.

Välised leheküljed võivad sisaldada hüpertekstis viiteid veebilehele. Selliseid viiteid ei ole lubatud ilma äriühingu selgesõnalise nõusolekuta luua. Äriühing ei ole ühelgi juhul vastutav selliste veebilehtede kättesaadavuse eest ega tegele nende läbivaatamise, kontrollimise ega heakskiitmisega; samuti ei vastuta äriühing nende veebilehtedel avaldatud või nende kaudu juurdepääsetava sisu, reklaami, toodete või muude komponentide eest.

4. Isikuandmed

Sanofi suhtub teie privaatsusesse tõsiselt ja järgib kõikide isikuandmete töötlemisel asjakohaseid andmekaitset käsitlevaid õigusakte. Privaatsuspõhimõtted rakenduvad vaid veebilehe suhtes ja nendega kirjeldatakse, kuidas ja miks kogutakse teie kui kasutaja andmeid.

4.1 Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Äriühing töötleb veebilehel järgmisi isikuandmeid:

IP-aadress

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek isikuandmete töötlemiseks, mille te annate, kui nõustute küpsiste (cookies) kasutamisega veebilehel, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (27. aprilli 2016. a määrus (EL) 2016/679).

Juhime teie tähelepanu sellele, et teil on igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

4.2 Mis eesmärkidel ja milles aja jooksul me teie isikuandmeid töötleme?

Äriühing töötleb teie isikuandmeid selleks, et tagada veebilehe toimimine.

Äriühing säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selleks, et me saaksime andmete kogumise eesmärgi täita, nagu eespool öeldud, kuid mitte kauem kui 24 kuud.

4.3 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Me ei edasta ega avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui me seda selgesõnaliselt väljendame isikuandmete kogumisel või kui me küsime enne andmete avaldamist teie nõusolekut.

4.4 Kasutaja õigused

Selle veebilehe kasutajana on teil järgmised põhiõigused, mis tulenevad kohaldatavatest andmekaitset käsitletavatest õigusaktides.

Juurdepääsuõigus. Teil on igal ajal õigus küsida, kas äriühing töötleb teie isikuandmeid, ja kui ta seda teeb, uurida, milliseid teid puudutavaid andmeid veebilehel töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja kellele neid andmeid avaldatakse.

Õigus andmeid muuta ja kustutada. Kui teie kohta kogutud isikuandmed ei ole õiged või on ebatäpsed, on teil õigus äriühingult taotleda valede või ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Õigus esitada vastuväide ja kaebus. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväide oma isikuandmete kogumise vastu, taotledes äriühingult teie isikuandmete töötlemise lõpetamist või piiramist. Lisaks on teil õigus esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebus andmekaitseasutustele ja Soome andmekaitseametile.

4.5 Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või kui te soovite kasutada punktis 4.4 kirjeldatud õigusi, pöörduge järgmise isiku poole:

Marika Helendi, tootejuht
Sanofi-aventis Estonia OÜ
Marika.helendi@sanofi.com

4.6 Muu konfidentsiaalne teave

Kui välja arvata teave, mida äriühing teilt küsib, sh isikuandmed, ei koguta veebilehe tarbeks teilt muid andmeid, sh konfidentsiaalset teavet. Seepärast jääb kogu muu teabe - dokumendid, andmed, graafikud, küsimused, soovitused, ideed, kommentaarid jne (v.a isikuandmed) - saatmine veebilehe kaudu kasutaja enda vastutusele ja ühelgi juhul ei loeta sellist teavet konfidentsiaalseks, kui kohaldatavates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Nimetatud teabe saatmine veebilehe kaudu annab meile õiguse seda teavet teie taotluse läbivaatamise huvides kasutada, taastoota, avaldada, muuta või edastada ning ka kustutada, kui teie taotlus on läbi vaadatud, kui kohaldatavates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

5. Küpsiste kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid (ingl cookies).

Küpsis on tekstifail, mille veebileht saadab teie brauserisse ja salvestab selle teie arvutisse, nutitelefoni või muude IT-seadmesse. See võimaldab teie arvutit/IP-aadressi tuvastada ning koguda teavet selle kohta, milliseid lehekülgi ja funktsioone te kasutate.

Kui te ei soovi küpsiseid salvestada, siis on teil võimalik oma küpsiste seadeid muuta, samuti on võimalik muuta brauseri sätteid nii, et küpsiseid enam ei salvestataks. Siiski pidage silmas, et sellisel juhul võivad mõned teenused ja funktsioonid muutuda teile kättesaamatuks, sest need nõuavad küpsiseid, mis jätavad teie valikud meelde.

Äriühing kasutab oma veebilehel küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutusmugavus, jälgida veebilehe kasutust ning tõhustada sisu ja funktsioone, mida kasutajad meie veebilehel kasutavad. Samuti kasutame küpsiseid selleks, et muuta lehekülg kasutajate vajadustele vastavamaks ja koostada statistikat veebilehe kasutamise kohta.

Kasutame ka kolmandate poolte küpsiseid, st küpsiseid, mille on salvestanud kolmandad isikud. Selline isik võib olla näiteks ettevõtja, kes aitab meil jälgida, analüüsida ja parandada teenuseid, reklaame ja sisu. Lisateabe saamiseks selliste ettevõtjate ja nende küpsistest loobumise kohta klõpsake järgmisel lingil:

Teatud aja möödumisel kustutatakse küpsised teie arvutist automaatselt, kuid nende kehtivusaeg uueneb iga kord, kui külastate veebilehte. Täpsem teave veebilehel kasutatavate küpsiste kohta on esitatud järgmises tabelis.

Nimi Eesmärk Ettevõte
ASP.NET Session Analüüs ASP.NET
Google Analytics Analüüs Google
Facebook Analüüs Facebook
Twitter Analüüs Twitter
Youtube Analüüs Youtube
Brightcove Analüüs Brightcove

6. Piiratud vastutus

Äriühing teeb kõik endast oleneva, et veebilehel avaldatud teave oleks korrektne ja ajakohane. Äriühing jätab endale õiguse muuta veebilehe sisu igal aja ilma etteteatamiseta. Samas ei saa äriühing tagada, et veebilehel kättesaadav sisu on õige, täpne, ajakohastatud ja täielik.

Sellest tulenevalt ei vastuta äriühing ühelgi moel järgneva eest (v.a varaline kahju, mis on tekkinud äriühingu tahtlikul süül või hooletuse tõttu):

Veebilehe ja mis tahes muu lehe komponendid on kättesaadavad põhimõttel "nii nagu on" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. Äriühing ei anna mingit otsest või kaudset garantiid nende turuväärtuse või mis tahes eesmärkidele vastavuse kohta.

7. Veebilehe kättesaadavus

Te nõustute, et (i) veebilehe riketeta tööd on tehniliselt võimatu tagada ja ettevõte ei saa selle eest vastutada; (ii) rikete tulemusel võib veebileht olla ajutiselt kättesaamatu; ja (iii) veebilehe toimimist võivad mõjutada sündmused ja/või asjaolud, mida äriühing ei saa kontrollida, näiteks kasutaja ja äriühingu ning äriühingu ja muude võrkude vahelised suhtlus- ja ülekandeviisid.

Äriühing ja/või selle hankijad võivad mis tahes hetkel ajutiselt või alaliselt muuta või katkestada veebilehe toimimise osaliselt või täielikult, et teha veebilehel hooldustöid, täiendusi ja/või muudatusi. Äriühing ei vastuta mis tahes muudatuste, katkestuste ega tõrgete eest veebilehel.

8. Tooteinfo

Veebilehel avaldatud teave võib sisaldada otseseid või kaudseid viiteid Sanofi kontserni toodetele, programmidele ja teenustele, mis ei ole kättesaadavad kõikides riikides või piirkondades, mida võidakse tarnida muu nimetuse all või mille suhtes võidakse olenevalt riigist kohaldada teistsuguseid eeskirju ja kasutusviise. Need viited ei tähenda, et äriühing või Sanofi kontsern kavatseb neid tooteid, programme või teenuseid teie asukohariigis pakkuda. Lisateabe saamiseks teile kättesaadavate toodete, programmide ja teenuste kohta pöörduge äriühingu või oma Sanofi müügiesindaja poole.

9. Õigusnormid

Veebilehele ja selle sisule kohaldatakse Soome Vabariigi seaduseid ning mis tahes vaidluste korral lahendatakse need Soome kohtutes.

10. Tingimused

10.1 Veebilehe haldaja

Sanofi-aventis Estonia OÜ, Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt asutatud äriühing, registrikood: 11164450, asukoht: Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn, Eesti.

10.2 Haldamise eest vastutav isik

Marika Helendi, tootejuht
Sanofi-aventis Estonia OÜ
Marika.helendi@sanofi.com

9.3 Veebimajutus

BT France
Immeuble Jean Monnet
11 place des Vosges
F-92061 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Tel +33 1 4497 7000

Õigused fotodele ja videotele

Veebilehe laotus ja kõik selle komponendid, sealhulgas veebilehel kuvatavad kaubamärgid, logod ja domeeninimed, on kaitstud kehtivate intellektuaalse omandi kaitset käsitlevate õigusaktidega ning kuuluvad Sanofile või selle tütarettevõtjatele, või tuleb nende kasutamiseks taotleda luba. AUTORIÕIGUS 2018 - Sanofi-aventis Estonia OÜ - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Põhjused

Kõhukinnisus on sageli esinev vaevus, millel on väga palju võimalikke põhjuseid

Rohkem

Soovitused kõhukinnisuse vältimiseks

Otsite viise kõhukinnisuse vältimiseks?

Rohkem